OSTEOPAADI AMETIJUHEND

Osteopaat

Tööpiirkond: Eesti Vabariik, kaasneda võivad välislähetused.

Koht ettevõtte struktuuris

Vahetu juht: tegutseb iseseisvalt, lähtudes oma kutsetegevusest ja kvalifikatsioonist.
Alluvad: puuduvad.
Kes asendab: osteopaat.
Keda asendab: osteopaat
Koostöö: teised tervishoiuteenuste osutajad.
Kvalifikatsioon ja oskused: osteopaadi diplom, mis on väljastatud Peterburi Kõrgema Meditsiinilise Osteopaatilise Akadeemia poolt või muu diplom, mis on ENIC/ NARIC poolt sellega võrdsustatud ja on kooskõlas Euroopa Standardikomitee poolt kinnitatud „Osteopaatilste raviteenuste osutamine“ standardiga.
Hindamine: atesteerimine kord 3 a jooksul vastavalt läbitud õppekavale või juhul kui on olemas läbitud täiendõppe tunnistused 2 aasta vältel.
effo
Vaata lisaks: EFFO koduleht

Töö lühikirjeldus

Osteopaadi töö eesmärgiks on patsiendi füüsilise ja vaimse tasakaalu saavutamine osteopaatiatehnikate abil. Osteopaadi lähenemine tervishoiule on patsiendikeskne ja suunatud pigem patsiendi tervisle, mitte haigusele.

Osteopaadid kasutavad patsiendi struktuuriliste ja funktsionaalsete aspektide muutuste tuvastamiseks ja hindamiseks verbaalset ja manuaalset kontakti, mille käigus määratletakse tervist pärssivad muutused funktsioonis ja liikumises ning tegeletakse nende muutuste raviga.

Osteopaat suudab tõlgendada nii verbaalset kui mitteverbaalset kommunikatsiooni. Läbivaatuse tulemusena koostatakse tegevuskava. Osteopaatilise ravi eesmärk võib olla ennetav, tervendav, palliatiivne või adjuvantne. Osteopaadid püüavad aidata patsiendil taastada võimalikult suures ulatuses tema loomulikku struktuurset terviklikkust ja funktsiooni. Osteopaadid juhendavad patsienti mõistma ravi võimaliku mõju olulisust ning suurendavad patsiendi teadmisi ja kinnipidamist individuaalsest harjutuskavast, ennetavatest meetmetest, elustiili ja dieedi kohandamisest ning tervishoiumeetodite kasutamisest vastavalt vajadusele.

Osteopaadi tegevuse eesmärgiks on taastada keha tasakaalustatud liikuvus, koordinatsioon ja rüht.

Peamised tööülesanded

PATSIENDI SEISUNDI KLASSIFITSEERIMINE

Töötulemused ja kvaliteet: on hinnatud, et juhtum kuulub osteopaadi pädevusse. Kui juhtum ei kuulu osteopaadi pädevusse, on patsiendile antud soovitus edasisesks pöördumiseks.

ANAMNEESI TEOSTAMINE

Töötulemused ja kvaliteet: on patsiendilt küsitud esinenud traumade kohta; kasutatavate medikamentide kohta; patsiendi isiklikku hinnangut enda hetkeseisundile; on teostatud osteopaatiline kuulamine.

ANAMNEESI TEOSTAMINE

 • On kuulatud patsiendi isiklikku rütmi (seljaaju vedelikku liikumist).
 • Vastavalt anamneesile on valitud sobiv(ad) osteopaatilised tehnikad patsiendi seisundi parendamiseks.
 • Valitud osteopaatilisi tehnikaid on kasutatud kuni keha vastuvõtuvõime ammenduniseni.
 • Saavutatud kehaseisundi tasakaalustamine. Tasakaalustamistehnika on sooritatud vastavalt eelnevalt valitud osteopaatilistele tehnikatele.

Tegevuskava koostamine peale 1. seanssi

Patsiendile on antud kodune ülesanne või soovitused ja määratud järgmine protseduuri aeg.

Järgnevate seansside läbiviimine

Eelnevate seansside tulemused on hinnatud ja järeldused tehtud. Järgnev tegevuskava on koostatud. Osteopaatilisi tehnikaid on kasutatud vastavalt määratud tegevuskavale.

Tegevuse dokumenteeerimine: Aeg, tegevus ja plaan on märgitud selleks ettenähtud ankeeti.

Patsiendi pretensioonide lahendamine: Pretensioon on vastu võetud; pretensiooni olemus on klassifitseeritud; pretensiooni lahendamine on püütud saavutada „win- win“ meetodil.

Isikuandmete kaitse: Patsientide isikuandmeid on töödeldud vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele; osteopaadi poolt on tehtud kõik temast olenev, et patsientide isikuandmed ei satuks isikute kätte, kellel puudub selleks õigustatud teadmisvajadus.

Erialase pädevuse säilitamine: Erialase pädevuse säilitamiseks on käidud erialastel täiendkoolitustel; aastane erialane töökoormus vähemalt 1 tööpäev nädalas.

Vastutus

OSTEOPAAT VASTUTAB:

 • ametialase informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest
 • patsiendisse mõistva suhtumise eest
 • dokumenteerimise käigus kogutud informatsiooni õigsuse eest
 • eetika koodeksi, mis on Euroopa Standardikomitee poolt standardis nr 16686 kinnitatud, järgimise eest
 • enese kvalifikatsiooni ning osteopaatia praktikaks vajalike pädevuste hoidmise ja täiendamise eest

Õigused ja volitused

OSTEOPAADIL ON ÕIGUS:

 • saada patsiendilt infot teda puudutavate sündmuste ja tervise kohta
 • jagada saadud infot patsiendi perearstiga
 • otsustada oma tegevuskava ja seansside läbiviimise kordade üle

Töö iseloom

Osteopaatia on iseseisev tervishoiudistsipliin. Osteopaadid analüüsivad ja hindavad keha struktuuri ja funktsioonide terviklikkust, kasutades patsiendi diagnoosimiseks ja ravimiseks osteopaatiaprintsiipide kriitilist vaagimist.

NEED PRINTSIIBID ON JÄRGMISED:

 • Inimene on dünaamiline ja funktsionaalne tervik, kelle terviseseisundit mõjutab keha, mõistus ja hing.
 • Kui üks süsteemiosa muutub, kahjustab see tervet süsteemi tasakaalu.
 • Kehal on eneseregulatsioonimehhanismid ja on olemuselt isetervenev. Inimene püüab alati taastada omaenda dünaamilist tasakaalu ja saavutada homöostaasi.
 • Struktuur ja funktsioon on inimolendi kõigil tasanditel vastastikku seotud.
 • Osteopaatiline lähenemine tervishoiule on patsiendikeskne ja suunatud pigem patsiendi tervisele, mitte ei keskendu haigusele. Osteopaadi diagnostika- ja ravivahendiks on tema käed.
 • Osteopaatia põhineb inimese füsioloogia, anatoomia, embrüoloogia ja teiste biomeditsiiniliste teaduste printsiipidel.

MTÜ Balti Osteopaatide Assotsiatsioon

Dmitri Tsion

BOA juhatuse esimees
 • +372 5331 5337
 • dmitri.tsion@osteopaat.ee