MTÜ BALTI OSTEOPAATIDE ASSOTSIATSIOON

Eesti osteopaadid Dmitri Tsion, Ragna Oro-Vister ja Nadezda Ysova asutasid Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni.

MTÜ tähtsamateks eesmärkideks on koondada ennekõike Eestis tegutsevaid osteopaate, muuta profesionaalne osteopaadi teenus eestlastele kättesaadavamaks, selgitada inimestele osteopaadi ja osteopaatias lühikursused läbinud terapeudi vahet.

BOA eesmärgiks on pidada registrit osteopaatidest, kes vastavad Euroopa Standardikomitee poolt kinnitatud osteopaadi standardile.

Nende eesmärkide ellu viimiseks on alustatud vastavate osteopaatide litsenseerimist ja loodud Osteopaatia Akadeemia.
effo
Vaata lisaks: EFFO koduleht

1. Üldsätted

Balti Osteopaatide Assotsiatsioon on mittetulundusühing ja edaspidi nimetatud BOA

1.1. BOA on isikute või asutuse vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või tegevusalaks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, vaid osteopaatilise meditsiini edendamine.
1.2. Mittetulundusühing, edaspidi BOA, teeb koostööd kohalike valitsusorganite, asutuste, organisatsioonide ja teiste samaste ühendustega maailmas, füüsiliste isikutega Eestis ja väljaspool Eestit.
1.3. BOA on eraõiguslik juriidiline isik.
1.4. BOA ametlikud nimetused on: Eesti keeles Balti Osteopaatide Assotsiatsioon lühendatult BOA
1.5. BOA asukohaks on Jägala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74205
1.6. BOA raamatupidamislik aasta kestab 1. Jaanuar - 31. detsember.
1.7. BOA on asutatud määramata ajaks.
1.8. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

2. BOA põhieesmärgiks on propageerida, arendada ja juhtida osteopaatilise meditsiini erinevate vormide arengut.

3. BOA lähtub oma tegevuses järgmistest eesmärkidest:

3.1. Propageerida ja arendada Eestis osteopaatiat kui filosoofiat, teadust ning oskust teadvustada, lokaliseerida, parandada ja korrigeerida liikumisaparaadi ehk keha häireid operatiivset sekkumist kasutamata ja töötada koos kõikide teiste raviliikidega, et kindlustada selle meetodi parim kättesaadavus ühiskonnas;
3.2. Propageerida taduslikku huvi osteopaatia tundmaõppimisel oma liikmeskonna hulgas, osutada abi ja luua võimalusi osteopaatia erivaatluste ja –uuringute alal;
3.3. Toimetada ja avaldada raamatuid, tõlkeid, lehti, ajakirju ja teise trükiseid osteopaatia kohta, et levitada informatsiooni oma liikmete seas ja ühiskonnas;
3.4. Lisaks tegelda ühiskondlike tervise küsimustega, määral, mis on osteopaatia kompetentsis;
3.5. Osutada abi kõrgematasemelise väljaõppe, professionaalse kompetentsuse ja kvalifikatsiooni saavutamisel liikmeskonna hulgas;
3.6. Seoses ülalmainituga, tegelda küsimustega, mis on seotud eesmärkide saavutamise ja BOA võimus oleva täideviimistega.

4. BOA võib sooritada kõiki toiminguid, mis otseselt või kaudselt on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ning on seaduslikud, sealhulgas:

4.1. Asutada osteopaate õpetav Osteopaatia Akadeemia ja seda pidada;
4.2. Trükis avaldama informatsiooni oma tegevuse kohta;
4.3. Korraldama seminaare ja koolitusi;
4.4. Teha kohalike valitsusorganitele ja valitsusasutustele ettepanekuid seadusandluse muutmiseks või vastuvõtmisekes oma kompetentsuse piires;
4.5. Asutada stipendiume, laene ja toetusi;
4.6. Võtta omandisse kinnis- ja vallasvara ning seda hallata ja käsutada;
4.7. Korraldada näitusi, õppusi ja vahendada ekspertide analüüse ning läbi viima arenguks vajalikke uuringuid;
4.8. Palkama tööjõudu, kaasama kvalifitseeritud töötajaid (eksperte) BOA töösse;
4.9. Luua osakondi või juhatusi, töögruppe, ajutisi komiteesid, astuma mingi ühenduse liikmeks.
4.10. Kirjutada erinevaid projekte oma arengu suundade uuendamiseks ja täiendamiseks.

5. Liikmeskond

5.1. Iga füüsiline või juriidiline isik, Eestis või väljaspool seda, kes tunnistab BOA põhikirja ja on huvitatud mittetulundusühingu eesmärkide saavutamisest, võib olla liikmeks.
5.2. Kirjalik avaldus edaststakse juhatusse, kes otsustab liikmelisuse küsimuse ja informeerib avalduse esitajat oma otsusest. Kui juhatus vastab eitavalt, siis avalduse esitaja võib nõuda tema küsimuse otsustamist üldkoosolekul.
5.3. Liikmed jagunevad järgmiselt:
5.3.1. Ametlik liige, kes on litsenseeritud isik osteopaatilise meditsiini praktiseerimiseks, on füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja toetab BOA eesmärke.
5.3.2. Toetajaliige on füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja toetab BOA eesmärke ja on juhatuse otsusega võetud toetajaliikmeks.
5.3.3. Tudeng-liikmed on füüsilised isikud, kes õpivad BOA poolt tunnustatud osteopaatilist meditsiini.
5.3.4. Auliige on füüsiline isik, kes juhatuse otsusega on auliikmes võetud. Need võivad olla füüsilised isikud, kes on sellisteks tunnistatud ning on osutanud BOA-le või tema liikmetele erilisi teeneid.
5.3.5. Eluagne liige on BOA püsiliige ning kes juhatuse otsusega on tunnistanud eluagseks liikmeks. Eluagsel liikmel on soodustusi nagu vabastus tasuda kõiki ettenähtud makse.
5.4. Liikmemaksude osas tehakse muudatusi juhatuse ettepanekul, üldkoosoleku otsusega.
5.5. Aastamaks määratakse juhatuse poolt.
5.6. Liige võib lahkuda esitades kirjaliku avalduse juhatusele ja ta loetakse vabastatuks vaid juhatuse otsusega.
5.7. Erakorralise üldkoosoleku või juhatuse otsusega saab liiget välja arvata, vastavalt lisatud BOA põhikirja nõuetele või olulise kahju tekitamisel liikme poolt.
5.8. Liiget, kes on välja arvatud, peab viivitamatult kirjalikult teavitama otsusest ja selle põhjustest.
5.9. Kui liige arvatakse välja juhatuse otsusega võib ta nõuda üldkoosoleku otsust selles küsimuses. Üldkoosolek võib kuulutada väljaarvamise otsuse mittekehtivaks vabastatud liikme avalduse alusel.
5.10. Kui liikme staatus katkeb finantsaasta jooksul, siis liikmemaks tasutakse kogu finantsaasta eest.
5.11. Liikmel, kelle liikmelisus on BOA-s katkestatud, ei ole seltsi varadele õigusi.

MTÜ Balti Osteopaatide Assotsiatsioon

Dmitri Tsion

BOA juhatuse esimees
  • +372 5331 5337
  • dmitri.tsion@osteopaat.ee